Ga naar @ flume.de

U verlaat nu de website. U wordt nu direct naar de Flume webshop in Duitsland (www.flume.de) geleid, om online verder te winkelen.

Friederichs. Impressie

Impressie

Friederichsonline.nl is een service van

Friederichs by Flume
KVK: 34077666
BTW nummer: NL001690735B01


U bereikt uw persoonlijke klantenservice rechtstreeks per e-mail via
info@friederichsonline.nl


Disclaimer
Bij directe of indirecte verwijzing naar websites van derden ("hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht worden voor het geval dat de auteur kennis heeft van de inhoud, en het hem technisch mogelijk zou zijn en het van hem gevergd zou kunnen worden om het gebruik ingeval van onwettige inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat op het moment van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte sites te onderscheiden was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkten/verbonden sites heeft de auteur generlei invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van elke inhoud van alle gelinkte/verbonden sites, die na de plaatsing van de link werden veranderd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, evenals voor records van derden in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussiefora, linkmappen, mailinglijsten en in alle andere vormen van databanken, op de inhoud waarvan externe schrijftoegangen mogelijk zijn. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en met name voor schade die ontstaat uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke opgevoerde informatie, is alleen de aanbieder van de site waarnaar werd verwezen aansprakelijk, en niet degene die louter via links verwijst naar de betreffende publicatie.


Auteurs- en merkenrecht
De auteur streeft ernaar in alle publicaties het auteursrecht van de gebruikte foto's, grafieken, geluidsdocumenten, videosequensen en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte foto's, grafieken, geluidsdocumenten, videosequensen en teksten te gebruiken of terug te grijpen op licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequensen en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken- en handelsmerken zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van de telkens geldige merkenrechten en eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigendommen. Alleen op grond van de loutere vermelding mag niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door rechten van derden zijn beschermd. Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde objecten blijft alleen bij de auteur van de sites. Een vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videosequensen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.